Súkromné gymnázium Železiarne Podbrezová

SGŽP

Súkromné gymnázium Železiarne Podbrezová  je vnútorne diferencovaná stredná škola v zriaďovateľskej pôsobnosti Železiarní Podbrezová a.s., ktorá poskytuje úplné stredné všeobecné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou.

Školský vzdelávací program (ŠkVP) vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu (ŠVP) pre gymnáziá v Slovenskej republike s vyučovacím jazykom slovenským (štvorročný vzdelávací program) – ISCED 3A schváleného MŠVVaŠ SR dňa 20. marca 2015 pod číslom 2015-7846/10840:1-10B0 s platnosťou od 1. septembra 2015 začínajúc 1. ročníkom.

Inovovaný školský vzdelávací program 

Profilácie

Šport

Ponúka optimálne spojenie vzdelávania na gymnáziu a športovej prípravy pod vedením profesionálnych trénerov. Kvalitné tréningové podmienky v priestoroch školy a športoviskách zriaďovateľa školy v umožňujú žiakom rozvíjať ich športové nadanie s cieľom ďalšieho rastu športového majstrovstva.

Kmeňové podmienky: futbal, golf, biatlon, cyklistika, kolky, hokej, rekreačný šport.

Profilácia informatika

Vedie žiakov k efektívnemu využívaniu prostriedkov informačno-komunikačných technológií a praktickým zručnostiam pri práci s nimi. Žiaci pomocou vlastného notebooku nadobúdajú poznatky vedúce k rozvoju analytického a kritického myslenia. Majú možnosť získať medzinárodne uznávané certifikáty (ECDL, CISCO), spolupracovať na vývoji softvéru v prostredí jazyka JAVA a zapájať sa do informatických súťaží.

Profilácia anglický jazyk

Dokonale ovládať anglický jazyk a získať ďalšie jazykové kompetencie potrebné pre uplatnenie a komunikáciu v cudzojazyčnom prostredí je hlavnou náplňou študijného plánu tejto profilácie. Vyučovanie v malých skupinách, hodiny s lektorom ako aj ďalšie aktivity vedúce k individuálnemu prístupu k žiakovi. Žiaci majú možnosť sa zapájať do medzinárodných projektov a absolvovať výmenné pobyty v zahraničí.

Profilácia STEAM

Rozvoj prírodovednej, technickej a environmentálnej gramotnosti poskytuje integrovaná výučba prírodovedných predmetov založená na experimentálnej činnosti žiakov.

Aktivita a kreativita žiakov je podnecovaná bádateľskými a projektovými formami práce pri riešení praktických úloh.

Benefity

 • bezplatné vzdelávanie
 • prospechové štipendium do 100 €/polrok
 • bezplatné poskytnutie ISIC karty
 • nadštandardné materiálne podmienky: moderné odborné učebne informatiky, cudzích jazykov, fyziky, chémie, biológie, geografie, telocvičné priestory vrátane posilňovne, spinningových bicyklov a golfových trenažérov, viacúčelové ihrisko s umelou trávou
 • bezplatný prístup na optický Internet, Wi-Fi sieť, internetová žiacka knižka prepojená na mobilnú aplikáciu
 • stravovanie v školskej jedálni – výber zo 6 druhov teplých jedá a možnosť výberu bagety, alebo ovocného/mliečneho balíčka
 • účasť v medzinárodnom projekte podporovanom programom Erasmus+
 •  nové metódy práce, ako sú kooperatívne, projektové vyučovanie, e-learning, vyučovanie prostredníctvom e-portálu s programovým vybavením MOODLE, Alf bodový systém hodnotenia, ktorý zabezpečuje objektívne a spravodlivé skúšanie a hodnotenie výkonov žiakov a núti ich k systematickej práci a zodpovednosti v každom ročníku novú školskú rovnošatu
 • široký výber voliteľných predmetov, ktorý umožňuje dôkladnú prípravu na maturity a prijímacie skúšky na VŠ
 • dobré podmienky pre záujmovú činnosť – široké spektrum krúžkov
 • rôzne športové a vedomostné súťaže, exkurzie a kultúrne akcie, školská kapela a folklórna zložka
 • výhodné internátne ubytovanie – zrekonštruované izby a hygienické zariadenia
 • Možnosť získania medzinárodných certifikátov ECDL a CISCO
 • Úzka spolupráca s ŽP Informatika
 • Železiarne Podbrezová a. s. absolventom školy poskytujú výhodný štipendijný programom pre záujemcov o štúdium na vysokej škole technického zamerania

Kalendár udalostí

 1. 9. 2018

Plenárne zasadnutie rodičov a triedny aktív

 1. 10. – 2. 11. 2018

Jesenné prázdniny

 1. 12. 2018 – 7. 1. 2019

Vianočné prázdniny

 1. 2. 2019

Polročné prázdniny

 1. 3. – 10. 3. 2019

Jarné prázdniny

 1. 4. – 23. 4. 2019

Veľkonočné prázdniny

 1. 6. – 1. 9. 2019

Letné prázdniny

Kontakty

SG Železiarne Podbrezová
Družby 554/64
976 81 Podbrezová
+421486712725 
sgzp@sgzp.sk

Riaditeľ :
+421486712724

Zástupca :
+421486712770

Ekonomický úsek :
+421486712719

Vrátnica :
+421486712711

Osobné údaje »

Copyright © SG Železiarne Podbrezová,  2018. Všetky práva vyhradené
Webdesign, programovanie a hosting  ŽP Informatika s.r.o. 2018